Cap a un Nou Context d’Aprenentatge

La Salle és una escola concertada que atén alumnes des dels 3 anys fins els 16 anys en les 3 etapes educatives obligatòries. Totes tres etapes educatives comparteixen unes línies d’acció basades en programes educatius innovadors que acompleixen el currículum oficial del Departament d’Ensenyament i s’enriqueixen amb projectes propis La Salle. L’escola multilingüe, el treball cooperatiu i d’investigació, l’ús de la tecnologia al servei de l’aprenentatge i l’educació emocional són alguns dels projectes transversals desenvolupats. A més, el seguiment acurat de l’alumne i l’atenció a la diversitat, també és un dels màxims objectius de l’escola.


CAP A UN NOU CONTEXT D’APRENENTATGE

El món està canviant i l’educació no pot quedar-se al marge d’aquesta revolució en la manera de viure i adquirir coneixements. La Salle ofereix una resposta a l’escola d’avui, centrant-se en la persona, en els seus talents, i cercant la forma d’ajudar-la a adquirir habilitats i competències que li permetin transformar el món.

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dóna ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge. El NCA proposa a la persona com a protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de les dimensions emocional, cognitiva, corporal, social i espiritual.


L’ESCOLA MULTILINGÜE

L’aprenentatge dels idiomes estrangers comença ja als 3 anys i progressa fins el moment en que un 33% de la jornada escolar es fa en llengua anglesa. Tot un conjunt de programes i d’activitats garanteixen un bon domini de les llengües estrangeres, anglès i francès.


ELS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ COOPERATIUS

El treball en equip, la investigació i  els projectes cooperatius són una constant en el dia a dia des de ben petits fins al final de l’ESO. Es posen en pràctica el treball en equip, la creativitat, les tècniques de recerca d’informació, l’elaboració de productes digitals, la comunicació dels resultats i l’avaluació de les tasques realitzades. Des de ben petits aprenen investigant, manipulant i movent-nos pels espais educatius.

Tanmateix, l’estudi del món científic es treballa interdisciplinàriament. Un bon programa de pràctiques de laboratori ajuden els alumnes a entendre millor els fenòmens naturals i a desvetllar interessos en aquest camp. Les estades setmanals al laboratori formen part , també, dels Projectes d’Investigació i de l’escola multilingüe.


LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE L’APRENENTATGE

Ja fa anys que s’han incorporat dispositius digitals a les aules de forma progressiva. El programa de robòtica comença als 3 anys i continua fins als 16 anys com a eina per cultivar i promocionar les vocacions tecnològiques. Tots els espais de l’escola estan digitalitzats i a partir del C. Superior de Primària els alumnes disposen de dispositius digitals per treballar a l’aula.


L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I EL SEGUIMENT DELS ALUMNES

El Pla d’atenció a la Diversitat contempla una atenció individualitzada dels alumnes. Programes per atendre els alumnes amb dificultats, amb altes capacitats, proves psicotècniques i atenció psicopedagògica. La diversitat a les aules és cada cop més gran i només amb un pla que pugui assolir aquesta atenció individualitzada els alumnes poden progressar en el seu aprenentatge


L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I LA CONVIVÈNCIA

Es contempla l’educació com un tot integral i el coneixement i l’identificació de les pròpies emocions, dels companys, els espais per debatre, per planificar i per avaluar, les activitats dissenyades per relaxar-nos, activar-nos, respectar-nos,…formen un extens programa transversal per formar persones competents, no només acadèmicament sinó també com a persones

UN NOU CONTEXT EDUCATIU basat en uns principis com la planificació, la gestió emocional, l’autoregulació i la construcció del pensament fent que els alumnes transitin per uns itineraris que els capacitin per aprendre dels altres i assoleixin competències acadèmiques solvents.

Es treballa per aconseguir que els joves de 16 anys surtin de l’escola amb una preparació solvent per afrontar els estudis post obligatoris però també amb un conjunt de valors personals i de valors humans que els facin  persones obertes i atentes a les necessitats de la societat que els envolta.