Preinscipció 2020-21

Benvolguda família,
La incertesa de la situació sanitària per la que passem genera, també, incertesa en el procés de PREINCRIPCIONS ESCOLARS per al curs vinent.
A hores d’ara es desconeixen les dates de preinscripcions que estaven previstes entre el 23 de març i l’1 d’abril, i no està clar com s’haurà de lliurar la documentació.
Des de l’escola LA SALLE us fem arribar el FULL DE SOL·LICITUD i la documentació que caldrà aportar.

Informarem puntualment de qualsevol instrucció al respecte.

Us podeu posar en contacte amb l’escola si teniu qualsevol dubte 972500812 o per correu electrònic a lasallefigueres@lasalle.cat

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

S’ha publicat la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Formulari de sol·licitud

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció).

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és al mateix municipi del centre: 20 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Aquests dies l’escola roman tancada, però el personal administratiu, l’Equip Directiu i el professorat està operatiu i a la seva disposició per si necessiten algun aclariment sobre qualsevol aspecte del procés de preinscripció o qualsevol dubte sobre el projecte educatiu del nostre centre.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic facilitant-nos les seves dades personals i telèfon i ens posarem en contacte amb vostès de manera immediata.

Escola La Salle Figueres lasallefigueres@lasalle.cat

Director jrodriguez@lasalle.cat

Cap d’Estudis d’Infantil mllansana@lasalle.cat

Cap d’Estudis de Primària dfrigole@lasalle.cat

Cap d’Estudis de Secundària cllombart@lasalle.cat