Oferta educativa

Educació infantil

El currículum d’ Educació Infantil està presidit per unes capacitats comunes a tota l’ etapa que s’ han de desenvolupar al llarg del cicle. Aquestes capacitats giren al voltant de quatre grans eixos.

  • Aprendre a ser i actuar d’ una manera cada vegada més autónoma.
  • Aprendre a pensar i comunicar.
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i habitar en el món.

El segon cicle d’educació infantil correspon a les edats de 3 a 6 anys i als cursos de P3, P4 i P5. Durant aquesta etapa es treballa l’autonomia, l’adquisició d’hàbits i el domini progressiu de la llengua oral. Es procura que l’infant aprengui els diversos llenguatges de comunicació, descobreixi el medi on viu, elabori una imatge pròpia positiva i equilibrada i adquireixi les pautes bàsiques de comportament i socialització.

A l’educació infantil es consoliden i s’amplien les primeres adquisicions i es desenvolupen les capacitats per aprendre a aprendre:

Aprendre a ser
a conèixer i dominar el propi cos, a actuar de manera autònoma, a assolir un grau de seguretat afectiva i emocional i a adquirir els hàbits i les normes socials.
Aprendre a fer
a observar, a pensar, a crear i a definir. També a discriminar, relacionar, retenir, sintetitzar i comunicar, així com a descobrir amb curiositat i participació, a tenir iniciativa.
Aprendre a conèixer
a pensar i a comunicar, mostrant iniciativa i capacitat de raonament, a conviure en la diversitat i fomentant una bona relació.
Aprendre a conviure
a respectar les normes i les tradicions culturals.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem en l’aplicació de programes propis que completen la nostra oferta educativa i que permeten potenciar les capacitats dels alumnes i preparen el seu aprenentatge futur. Aquestes estratègies innovadores garanteixen un ensenyament de qualitat i ofereixen una atenció més individualitzada. El treball en petits grups, els tallers i els racons de treball ens ajuden en aquesta tasca, així com els projectes específics de cada aula.

Programa ULISSES

desenvolupament i estimulació de les intel·ligències (DESTÍ) a l’etapa d’educació infantil.

Projecte HARA

educació per a la interioritat per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Learn with Lucy project

programa d’anglès que ha rebut el primer premi TIC de Catalunya i que introdueix els alumnes a l’anglès oral com una eina llengua de comunicació en el dia a dia de l’escola.

E-MAT

metodología manipulativa per les matemàtiques.

Treball per projectes

l’ alumne com a centre del seu aprenentatge.

Un equip de referència

Les educadores, les quals passen tota la jornada escolar amb els alumnes, transmeten eines, recursos i estratègies que permeten l’evolució de l’alumne/a. I ho fan a través del treball cooperatiu, el sentit de pertinença a un grup, el respecte de les normes i el sentiment d’identitat d’escola.