Educació secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic. Durant els cursos de secundària, es consoliden els hàbits d’estudi i de treball, s’afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, i s’ensenya i acompanya els joves a escollir les opcions adequades de cara els seus futurs estudis i a la seva posterior incorporació al món laboral.

Treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la societat.

Acompanyament i orientació

El seguiment acadèmic i l’acompanyament personal de l’alumnat són essencials durant l’etapa de secundària. Fem un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs. Aquest servei orientador compta amb l’assessorament del psicopedagog del centre, amb unes proves d’orientació psicopedagògica i culmina a quart de secundària amb una matèria d’orientació. A més, entenem que la família forma part del procés educatiu dels joves, per la qual cosa apostem per una comunicació constant entre la família, el centre i l’alumne/a, a través de les entrevistes personals i també mitjançant l’ús de la intranet.

Innovació i tecnologia

La sensibilitat envers la innovació que caracteritza el nostre centre educatiu prepara els nois i noies per adaptar-se a una societat que evoluciona i canvia constantment. Per això posem a disposició de l´alumnat els mitjans tecnològics i els equipaments necessaris per a aconseguir-ho. La Salle forma part del programa eduCAT 2.0, amb el qual es pretén generalitzar l’ús de les tecnologies a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). L’alumnat disposa d’un ordinador portàtil personal com a eina d’estudi, tant al centre com a casa, per fer ús els llibres digitals i els continguts interactius.

Creativitat i estimulació

A l’Educació Secundària continuem treballant amb el Programa DESTÍ ara en forma de projecte inclusiu, il·lusionant, diferent i innovador. En una etapa de l’ensenyament obligatori que coincideix amb la pre adolescència i l’adolescència, el nostre projecte ofereix “un valor afegit” que no es troba en altres centres i que ens ajuda a obtenir uns resultats més satisfactoris pel que fa a la motivació dels alumnes i als seus resultats acadèmics. El Projecte pedagògic ‘FAIG’ és la concreció del programa d’innovació pedagògica DESTÍ (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) per a l’etapa de secundària, continuant la seqüència iniciada a l’educació infantil i a l’educació primària. A cada curs, l’alumnat treballa amb dos projectes d’investigació en petits grups durant els quals es repassen totes les àrees relacionades des de les diverses fases en què s’estructura el projecte. A 3r de secundària es treballa el concepte d’emprenedoria que culmina amb la participación a les jornades Eduemprèn. A 4t de secundària, el programa s’orienta cap a l’aprenentatge-servei (APS), de forma que el projecte contribueixi a millorar la societat. La metodologia de l’ensenyament i de l’aprenentatge d’aquest projecte es basa en l’aprenentatge cooperatiu i en la utilització de les noves tecnologies. Amb el FAIG els alumnes es converteixen en els protagonistes del seus aprenentatges i els seus professors/es en els mediadors que els ajuden a convertir en coneixement els fluxos d’informació que els arriben de les xarxes de comunicació.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Secundària.
Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website